9003A18 2+32/4+64/6+128, 9003A18 2+32/4+64/6+128 direct from Shenzhen Jiayitong Electronics Co., Ltd. in CN